RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
[bekezdés]

Az TWISTER MEDIA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Építő utca 13. c. ép. 3. em. 12.. Cg. 01-09-194685, képviseletében: Erdei Virág ügyvezető, a továbbiakban: „TWISTER MEDIA” vagy „Kiadó”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) rendelkezései, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) által kiadott ajánlások alapján az alábbi előzetes tájékoztatást nyújtja a http://bekezdes.twister.hu/ weboldalon futó irodalmi mentorprogrammal kapcsolatban.

A Kiadó 2020. június 1. és 2021. március 31. között futó pályázatával kapcsolatos alapvető tudnivalókat a http://bekezdes.twister.hu/palyazat/ weboldalon találja, amely információkat jelen szabályzat foglalja össze és egészíti ki. A jelen szabályzat a pályázat teljes időtartama alatt elérhető lesz a pályázat honlapján.

A Kiadó a szabályzat adatkezeléssel nem érintett részeinek változtatási jogát fenntartja, de vállalja, hogy a pályázókat az esetleges változásokról külön értesíti és a megváltozott szabályzatot a honlapon haladéktalanul közzéteszi. A Kiadó fenntartja a pályázati eljárás előzetes bejelentés és eredményhirdetés nélküli visszavonását és kizárja minden ezzel kapcsolatos felelősségét a pályázók felé.

I. A pályázati eljárással kapcsolatos tudnivalók

A pályázatokkal kapcsolatos alapvető feltételek az alábbiak.

1. A pályázaton történő részvétel önkéntes. Pályázó lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy. A 18. év alatt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú pályázók pályázatához a törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) jóváhagyása szükséges.

2. Mivel a Kiadó nem tudja ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét és a törvényes képviselő jóváhagyását, ezért a 18. év alatti pályázóknál vélelmezi ezen feltételek fennállását.

3. Érvényes pályamunkának minősül a következő irodalmi zsáner valamelyikébe tartozó magyar nyelvű regény: fantasy, sci-fi, thriller/krimi, horror, romantikus, gyermek, young adult, new adult, non-fiction. Egy pályázó csupán egy pályaművet adhat be, a pályamunkákat a bekezdes.twister.hu weboldalon kell feltölteni.

4. Beküldési időszak: 2020. június 1. 0:00-tól július 31. 23:59-ig.

5. Pályázni a regény teljes szövegével és a szinopszissal lehet. Több regényből álló sorozattal is lehet pályázni, ám ebben az esetben is csupán az első kötet kéziratát kell elküldeni, valamint a regénysorozat szinopszisát. Nem nyújthatóak be a pályázatra azok a kéziratok, melyek valamilyen formában már megjelentek (akár szerzői kiadásként, akár máshogy). Nem lehet nevezni olyan pályamunkával, amelyre más kiadónak (beleértve természetes személyeket is) opciós kiadási joga van.

6. A benyújtandó pályamunkák formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, A/4-es papírméret, 3 cm baloldali margó. Érvényes formátumok: doc, docx, odt kiterjesztésű file-ok.

7. Társszerzős pályázatokat is elfogadunk. Nem kizáró tényező, ha a társszerzők egyikének már jelent meg kötete, amennyiben nincs érvényes szerződése más kiadóval. 

8. Szerzői kiadással rendelkező író is pályázhat. Szerzői kiadásnak tekintünk minden olyan kötetet, mely bolti terjesztésbe nem került. Nem pályázhat olyan író, akinek már jelent meg kötete bolti terjesztésben.

9. A pályamunkákat a Kiadó által összeállított szakmai zsűri bírálja el és az elbírálásáig a benyújtott pályamunkák nem vehetnek részt más irodalmi pályázaton, amíg a jelen pályázati eljárás le nem zárul és a zsűri kihirdeti a pályázat eredményét. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a zsűri döntésétől függően több nyertest is hirdessen.

10. A pályázat benyújtásával a pályázók automatikusan hozzájárulnak, hogy a művűkből a Kiadó általa választott részleteket térítésmentesen megjelentessen (nem kereskedelmi célból), akár harmadik fél felületén is nélkül a pályázati eljárás keretein belül. Jelen hozzájárulás a szabályzatban rögzített terjedelmű ingyenes felhasználási engedélynek minősül, de nem jelenti a pályázók pályamunkákhoz kapcsolódó szerzői jogainak átruházást vagy korlátozását.

11. A pályamunkák benyújtásával a pályázók nyilatkoznak, hogy a pályamunkák szerzői jogaival kizárólagosan (illetve társszerzők esetén a társszerzőkkel együttesen) rendelkeznek és a pályamunkák Kiadó által felhasználása nem sérti harmadik személyek szerzői, személyiségi vagy más, a pályamunkákhoz kapcsolódó jogait.

12. A Kiadó a pályázat eredményhirdetését követően a beküldött pályamunkákat a nyertes pályamunka kivételével megsemmisíti, amely jelen esetben az elektronikus file-ok végleges törlését jelenti. A Kiadó garantálja, hogy a jelen szabályzatban meghatározott kivételekkel a beküldött pályamunkákhoz harmadik, illetéktelennek minősülő személyek nem férnek hozzá.

13. A Kiadó a 2020. július 31-i benyújtási határidő lejártát követően, egy előzetes szűrést követően 2020. december 31. napján teszi közzé azon pályázók nevét (írói álnevét), akik bejutottak a második fordulóba és pályázatuk a szakmai zsűri elé kerül. A zsűri döntését követően 2021. március 31. napján történik a pályázati eljárás lezárása és az eredményhirdetés.

14. A Kiadó a nyertes pályázókkal külön szerződést köt a kiadás feltételeiről, illetve a pályázókkal kötött külön megállapodás opciós jogot kap a nyertes pályamunkák kiadására.

15. A Kiadó kizárja a felelősségét a pályázók és harmadik személyek irányában is a pályázatokban megadott adatok valótlanságáért. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a valótlan adatokat megadó, valótlan nyilatkozatot tevő pályázókat a pályázati eljárásból kizárja.

II. Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

 1. Adatkezelő neve és elérhetősége
  a) Adatkezelő:Twister Media Kft.
  b) Adatkezelő képviselője: Erdei Virág ügyvezető
  c) Adatkezelő székhelye: 1184 Budapest, Építő utca 13/c
  d) Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36-1-2915108; e-mail: bekezdes@twistermedia.hu

 2. Adatkezelés céljai
  a) a [bekezdés]-pályázat lebonyolítása céljából kapcsolattartás a pályázókkal;
  b) az Adatkezelő könyvelése, számviteli kötelezettségeinek teljesítése;

 3. Adatkezelés jogalapja
  a) a pályázók általi hozzájárulás a pályázaton való részvétellel;
  b) érintett személy általi hozzájárulás honlapon történő vagy egyéb regisztráció során;

 4. Adattovábbítás címzettjei
  a) a Bekezdés pályázat lebonyolításában, a nyertesekkel kötendő kiadói szerződések előkészítésében résztvevő megbízott ügyvédi iroda: Puskás Gábor Ügyvédi Iroda, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 47., képviseli: dr. Puskás Gábor ügyvéd, email: gpuskas@kmbk.hu; telefon: +36-1-3720740; fax: +36-1-3720741.
  b) az Adatkezelő által megbízott könyvelőiroda: cégnév: Juhász és Társa Bt. székhely: 1188 Budapest, Bercsényi M. u. 72., képviseli: Juhász Edit, email: jdytke@freemail.hu; telefon: +36-1-2807744 fax: +36-1-2807744

 5. Az kezelt adatok köre
  a) vezetéknév, keresztnév
  b) emailcím
  c) születési idő
  d) lakóhely vagy tartózkodási hely
  e) mobiltelefonszám
  f) és minden más, az Adatkezelő által nem kért, de a pályázó által a pályázatban önkéntesen esetleg megadott személyes adat (pl. írói álnév).

 6. Adattovábbítás
  Az Adatkezelő adatokat harmadik országba (EGT tagállamokon kívül) vagy nemzetközi szervezet részére csak abban az esetben továbbít, amennyiben az a megbízás szerződés teljesítéséhez szükséges.

 7. Személyes adatok megőrzésének ideje
  A személyes adatokat az Adatkezelő, amennyiben azok a Bekezdés pályázat lebonyolítása vagy a nyertesekkel kötött kiadói szerződés teljesítéséhez szükségesek, és amennyiben az adott személyes adattal kapcsolatban az Adatkezelőre törvény adatmegőrzési kötelezettséget nem állapít meg, fenti feladatok teljesítéséhez szükséges időtartaming, de legkésőbb a Pályázat lezárását, illetve a kiadói szerződések megszűnését követő 6 (hat) hónapig kezeli, majd az Adatkezelőnél érvényben lévő adatkezelési szabályzat szerint semmisíti meg.

 8. Az érintett jogai
  a) Hozzáférés joga:az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a jelen tájékoztató tartalmával megegyező tájékoztatást kapjon az érintettel kapcsolatos adatkezelésről, ide értve az érintett személyes adatok kategóriáit is.
  b) Helyesbítéshez való jog:Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  c) Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A GDPR[1] cikk (3) bekezdése rögzíti azokat a kivételeket, amikor az érintett törléshez való joga nem érvényesül.[2]
  d) Adatkezelés korlátozásához való jog
  : Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  e) Adathordozhatósághoz való jog:Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  f) Tiltakozáshoz való jog:Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdeke céljából kezelt személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Az érintett jogai gyakorlását az Adatkezelőhöz az 1. pontban rögzített székhelyére vagy e-mail címére intézett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A kérelem alapján az Adatkezelő intézkedése díjmentes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat
  Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekkel kapcsolatban nem, vagy nem az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatta, illetve ha az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A vizsgálat kezdeményezhető abban az esetben is, , vagy ha az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

  Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

   

  A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

   

  Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

   

  Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett az Adatkezelőtől, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

   

  A jogérvényesítés részletes módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

2019. június 1.

 

[1]AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
[2]3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.